Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz 155
Strony: 155-171
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu było wyodrębnienie specyficznych metod oceny przepływów pieniężnych, które będą wykorzystywane w badaniu płynności i wypłacalności grup kapitałowych. Cel zostanie zrealizowany w kolejnych etapach badawczych: charakterystyka i przegląd metod badawczych stosowanych w literaturze, propozycja nowego podejścia do oceny przepływów pieniężnych, zastosowanie metod oceny przepływów pieniężnychw grupie kapitałowej. Autorka w artykule  zaproponowała specyficzne wskaźniki oceny zewnętrznych przepływów pieniężnych dostosowane do oceny płynności i wypłacalności grup kapitałowych.

Słowa kluczowe: przepływy pieniężne, grupy kapitałowe, wskaźniki

EVALUATION CASH FLOW IN CAPITAL GROUPS

Summary
The purpose ofthis article is to isolate the specific methods for assessing the cash flows that will be used in the studyof liquidity and solvency capital groups. The aim of paper is realized in the subsequent stages of research: characterization and review of the research methods used in the literature, the proposal of a new approach to the assessment of cash flows, the use of methods for assessing the cash flow in the group. Author of article proposed specific indicators of external cash flows to be used to assess liquidity and solvency capital groups.

Keywords: cash flow, caputal groups, indicators