Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Nowicki 193
Strony: 193-210
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu dokonano przeglądu koncepcji celu działalności przedsiębiorstwa w teorii firmy. Wychodząc od maksymalizacji zysku w teorii tradycyjnej, wskazano na zastrzeżenia pod jej adresem, które dały asumpt do rozwoju konkurencyjnych koncepcji w ramach alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Dokonano podziału celów na empiryczne i normatywne. Charakteryzując dominujący obecnie normatywny cel przedsiębiorstwa, czyli zwiększanie wartości dla właścicieli, odniesiono go do innych koncepcji celu działania firmy.

Słowa kluczowe: cel działalności przedsiębiorstwa, teoria przedsiębiorstwa, wartość dla właścicieli, zarządzanie wartością

CREATING SHAREHOLDER VALUE AND THE COMPANY’S PURPOSE IN THE THEORY OF THE FIRM


Summary
The article contains a look through the concept of the company’s purpose in the theory of the firm. Starting from the profit maximization rule in the neoclassical theory, stipulations concerning this concept were pointed out, which gave rise to the development of competitive concepts in alternative theories. In the article the division between empirical and normative purposes of the firm was introduced. Characteristics of creating shareholder value as a current most popular normative company’s purpose were related to other concepts of company’s purpose.

Keywords: purpose of the firm, theory of the firm, shareholder value, value-based management