Zeszyty naukowe
Autor: Artur Rzempała, Zdzisław Wojdyła, Joanna Rzempała 225
Strony: 225-233
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję łączenia poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej. Autorzy prezentują w szczególności realizację poszczególnych etapów procesu połączenia wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z wewnętrznych regulacji ZCh „Police” SA. Na przykładzie spółek Automatika i Centrum pokazano obszary potencjalnych korzyści możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia.

Słowa kluczowe: połączenie, inkorporacja, zarządzanie wartością

MERGER BY INCORPORATION AS VALUE BASE MANAGEMENT INSTRUMENT CAPITAL GROUP

Summary
The article presents the concept of merger by incorporation as a form of value base management in capital group. In particularly the analysis is focused on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company, presenting areas of potential benefits may be obtained as a result of the process.

Keywords: merger, incorporation, value based management