Zeszyty naukowe
Autor: Wanda Skoczylas 235
Strony: 235-248
pdf pełen tekst

Streszczenie
W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenie zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Takim wsparciem może być nowy system pomiar dokonań – Performance Measurement. Uwzględniając obok wskaźników finansowych także wskaźniki niefinansowe, przenosi uwagę samodzielnych menedżerów z realizacji na tworzenie wartości przedsiębiorstwa (obok celów socjalnych i z zakresu ochrony środowiska w wypadku akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju). Prezentację wartości poznawczej i przydatności praktycznej tego instrumentu uzupełniono o przedstawienie wymogów odnośnie do systemu informacyjnego oraz technologii informatycznej istotnie wspierającej jego szersze wykorzystanie w zarządzaniu dokonaniami.

Słowa kluczowe: Performance Measurement, tworzenie wartości, małe i średnie przedsiębiorstwa

PERFORMANCE MEASUREMENT IN VALUE CREATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary
In a dynamically changing environment, management in small and medium enterprises requires adequate support. Such support may be new performance measurement system. Taking also nonfinancial ratios into account besides financial ratios is transferring the attention of independent managers from the realization for creating the value (by social aims and from the scope of the environmental protection in case of approval of principles of the sustainable development). The presentation of the cognitive value and the practical usefulness of this instrument was supplemented for presenting requirements in relation to the information system and the computer technology indeed/considerably supporting his wider application in the performance management.

Keywords: Performance Measurement, value creating, small and medium enterprises (SMEs)