Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Wartini-Twardowska, Zbigniew Twardowski 249
Strony: 249-260
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zapotrzebowanie na informację wspierającą procesy decyzyjne, zorientowaną na wzrost wartości w grupie kapitałowej, można wspomagać symulacjami skonsolidowanychwyników grupy  kapitałowej opartymi na modelach biznesowych. Zawarte w artykule kategorie modeli biznesowych wraz z ich atrybutami stanowią przejrzystą propozycję identyfikacji relacji zachodzących wewnątrz grup kapitałowych, a także z ich interesariuszami. Jest ona pomocna przy wytyczeniu takiego kierunku zmian relacji biznesowych, który przyczyni się do tworzenia wartości dodanej, zwłaszcza w grupach wielopoziomowych (o zasięgu międzynarodowym, tworzonych wertykalnie, tj. wzdłuż łańcucha wartości). W zaproponowanym podejściu do zarządzania wartością dodaną w grupach kapitałowych wskazano kluczowe instrumenty modeli biznesowych oraz implikacje dla praktyki gospodarczej, dzięki którym grupa kapitałowa może zbudować przejrzysty, docelowy model biznesu.

Słowa kluczowe: grupy kapitałowe, modele biznesowe, wartość dodana

HOW DO BUSINESS MODELS CONTRIBUTE TO CREATING THE ADDED VALUE IN CAPITAL GROUPS?

Summary
The demand for information which supports the decision-making process and is aimed at increasing the value in a capital group can be aided by the simulations of consolidated results in a capital group that are based on business models. Included in the article categories of business models, along with their attributes, make a clear proposal to identify the relations that take place within a capital group and with its stakeholders. It is helpful in delineating such direction in business relations which will contribute to creating the added value, especially in multi-level groups (international ones, and created vertically, i.e. along the chain of value). Key instruments in business models and the implications for the economic practice, thanks to which a capital group can build a clear, target model of business, are indicated in the proposed approach to managing the added value in capital groups.

Keywords: capital groups, business models, added value