Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Wieczorek 285
Strony: 285-302
pdf pełen tekst

Streszczenie
Tradycyjne metody oceny projektu na podstawie analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych pomijają potencjał dla inwestycji związany z zarządzaniem oraz innowacyjnością. Podejście bazujące na opcjach realnych, wywodzące się z teorii opcji finansowych, pozwala na nowe spojrzenie na to zagadnienie. Postrzega ono strategię inwestycyjną jako proces składający się z szeregu opcji stale wykorzystywanych w celu osiągnięcia zarówno krótko-, jak i długoterminowego zwrotu z inwestycji. Elastyczność kierownictwa w dostosowywaniu się do zmian technologicznych oraz rynkowych powoduje powstanie asymetrii w rozkładzie zwrotu z inwestycji wynikającej ze zwiększonego potencjału generowania zysku. W artykule poddano krytycznej analizie zasadnicze różnice w założeniach pomiędzy podejściem tradycyjnym a modelem bazującym na opcjach realnych. Poddano także dyskusji i prezentacji znaczenie opcji realnych w procesie oceny szans wynikających z rozwoju oraz inwestycji technologicznych, jak również decyzji biznesowych dotyczących ekspansji inwestycyjnej.

Słowa kluczowe: opcje realne, ocena projektu inwestycyjnego, elastyczność, niepewność

REAL OPTIONS AS A SOURCE OF VALUE OF INVESTMENT PROJECTS
 
Summary
Traditional methods of project evaluation based on discounted cash flow analysis ignore the potential for investment management as well as innovation. Approach based on real options, derived from the theory of financial options, allows for new insights into this issue. It views the investment strategy as a process consisting of a number of options, always used to achieve both short-term and long-term return on investment. Management flexibility in adapting to technological change and market introduces asymmetry in the distribution of return on investment resulting from the increased potential to generate profit. The paper was subjected to critical analysis of key differences in assumptions between traditional approach and a model based on real options approach. There was also discussion and presentation of the importance of real options in the assessment of opportunities arising from development, and high-technology investments, as well as management decisions relating to investment expansion.

Keywords: real options, investment project evaluation, flexibility, uncertainty