Zeszyty naukowe
Autor: Weronika Wojtowicz 303
Strony: 303-320
pdf pełen tekst

Streszczenie
Bez istotnych zmian w zakresie metodologii organizacji i zarządzania produkcją w obecnych warunkach oraz bez zmian w strukturze technicznego uzbrojenia przedsiębiorstw nie ma możliwości osiągnięcia jakościowo nowego, odpowiedniego dla tych warunków, stopnia racjonalizacji przebiegu procesu produkcyjnego, który będzie spełniać kryteria efektywności produkcji oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jak wynika z oceny stanu teorii w zakresie organizacji produkcji, zasadne jest opracowanie systemowego podejścia do organizacji procesu produkcyjnego. W związku z powyższym w pracy postawiono następujące cele:
1) ukierunkowanie się na rezultat końcowy świadczący o wysokiej efektywności ekonomicznej i jego osiągnięcie staje się głównym zadaniem w praktyce współczesnych przedsiębiorstw;
2) tak sformułowany problem wymaga pogłębionej analizy istniejących systemowych związków ekonomiczno-produkcyjnych oraz celowego ich przeanalizowania w celu zastosowania praktycznego.

Słowa kluczowe: organizacja produkcji, proces produkcyjny, konkurencyjność, przedsiębiorstwo hutnicze

COMPETITIVENESS AND SYSTEMATIC APPROACHTO THE ORGANIZATION OF THE PRODUCTION PROCESSIN THE METALLURGICAL INDUSTRY

Summary
There is no doubt, without significant changes in the methodology of organization and management in the existing conditions, as well as without any changes in the technological infrastructure of enterprises is impossible to achieve brand new, corresponding to the conditions, level of rationalization of the production process, which will meet the criteria of efficiency and promote competitiveness of enterprises. As follows from the theory of the state in the organization of production is justified development of the system concept to the process organization. Therefore, the work provided the following objectives:
1) focus on the final figure, indicating the high efficiency and the main task in the practice of modern enterprises is the achievement of this efficiency;
2) formulated problem requires in-depth analysis of the existing system productive-economic relations, as well as their specific analysis for practical use.

Keywords: organization, systematic approach, production process, metallurgical industry.