Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Gabriel 323
Strony: 323-338
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z przychodami w szczególnego rodzaju podmiotach, jakimi są filharmonie. Jako instytucje kultury są finansowane głównie z budżetów samorządowych, jednak pożądany i przewidziany od pewnego czasu w strategiach rządowych trend to stopniowe zwiększanie roli podmiotów prywatnych jako źródła ich przychodów. Autor stara się naświetlić uwarunkowania tego procesu oraz upewnić się co do jego faktycznego istnienia i ewentualnego stanu zaawansowania na podstawie analizy wybranych filharmonii w Polsce.

Słowa kluczowe: przychody, filharmonia, instytucja kultury, instytucja artystyczna

REVENUE FROM PRIVATE SOURCES IN THE STRUCTURE OF THE PHILHARMONICS’ REVENUE

Summary
This article focuses on issues related to the income of a specific type of entities, namely the Philharmonics. As the cultural institutions, they are financed mainly from regional budgets, but the desired and intended trend – present for some time in the government strategies – is the gradual increase in the role of private entities as part of their income. The author tries to highlight the conditions of this process and ensure of the actual existence and possible state of it basing on the analysis of selected philharmonics in Poland.

Keywords: income, philharmonic, institution of culture, artistic institution