Zeszyty naukowe
Autor: Beata Glinkowska 339
Strony: 339-350
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu poddano analizie teoretycznej wybrane aspekty zarządzania wiedzą w sektorze małych i średnich organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na proces tworzenia wiedzy i procesowe zarządzanie wiedzą, także na przedsiębiorczość jako cechę charakteryzującą współczesnych właścicieli przedsiębiorstw i ich menedżerów. Przed współczesnym przedsiębiorcą i menedżerem stoją nowe zadania, które wymagają zmiany pełnionych przez nich ról, także specyficznej przedsiębiorczej postawy.

Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, tworzenie wiedzy, procesowy model zarządzania wiedzą

SELECTED ASPECTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary
The study concerns a theoretical analysis of selected aspects of knowledge management in the sector of small and medium-sized organizations. Particular attention was paid to the process of knowledge creation and knowledge management process also to the entrepreneurship as a feature of which characterize present business owners and their managers. They have to face new tasks, which require changes in their roles and in their specific entrepreneurial attitude.

Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge creation, knowledge management process model