Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Herman, Dorota Konopka 375
Strony: 375-384
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ zaufania na jakość relacji biznesowych. Zaufanie, które jest podstawowym społecznym mechanizmem koordynującym rynek, przestaje spełniać tę funkcję i dochodzi do coraz częściej i szybciej powtarzających się deformacji rynkowych (stagnacji lub kryzysów). Zaufanie jest jedną z najważniejszych cech kulturowych, która decyduje o sukcesie gospodarczym. Nie może być tylko wynikiem wąsko i narzędziowo rozumianego rachunku finansowo-ekonomicznego oraz racjonalnej kalkulacji. Dane statystyczne zamieszczone w artykule ukazują, że społeczna nieufność w wielu krajach wyraźnie wzrasta. Koniecznym dopełnieniem kapitału relacji biznesowych jest wytworzenie się „klimatu zaufania”. To on przede wszystkim decyduje o zaufaniu i skutecznych relacjach w biznesie.

Słowa kluczowe: niepewność, zaufanie, nieufność, relacje biznesowe

THE ROLE OF TRUST IN THE MANAGEMENT OF VALUEIN CONDITIONS OF INCREASING UNCERTAINTY

Summary
In this paper is presented an analysis of the impact of trust on the quality of business relationships. Trust is an essential social mechanism coordinating the market. Unfortunately, nowadays its no longer fulfills this role. For this reason, occur more often and more rapidly repeated deformations of the market, in the form of stagnation or economic crises. Trust is also one of the most important cultural traits which determine economic success. It cannot be only the result of the economic and financial account understood narrowly and instrumentally, and rational calculation. Newest research’s results published in the article shows that in many countries social mistrust increases. The crisis of trust in business is growing increasingly also in the euro area. Declining confidence curves are almost parallel to the ongoing globalization process. A necessary complement to business relations’ capital is thus the formation of a new ‘climate of confidence’. It after all will decide on trust and effective relationships in business in the twenty-first century.

Keywords: uncertainty, trust, mistrust, business relationships