Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Jabłoński 385
Strony: 385-397
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł podejmuję problematykę polityki dywidendowej oraz rentowności kapitału własnego jako próby ukazania powiązań pomiędzy nimi przy pewnych założeniach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Opisano m.in. zagadnienia polityki dywidendowej, mierników atrakcyjności przedsiębiorstwa wykorzystujących zysk netto oraz stopę dywidendy. Dodatkowo przedstawiono symulację ukazującą, jak zmienia się rentowność kapitału własnego w zależności od tego, jaką politykę dywidendową zastosuje przedsiębiorstwo. Analizę oparto na dwóch skrajnych podejściach – polityki zerowej dywidendy oraz polityki dywidendowej opartej na wypłacie całego zysku.

Słowa kluczowe: polityka dywidendowa, polityka wypłat, rentowność kapitału własnego, stopa dywidendy

THE CONNECTION BETWEEN DIVIDEND PAYOUT STRATEGYAND RETURN ON EQUITY

Summary
The article discusses the topic of a dividend policy and return on equity and is an attempt to show their mutual connections (assuming some ways in which a company functions). The article depicts, among others, the dividend policy, measures of attractiveness of a company using net profit and a dividend rate. In addition, the article contains a simulation which shows how the return on equity changes depending on the dividend policy used by a company. The analysis is based on two extreme approaches – the zero dividend policy and dividend policy based on the pay out of the whole profit.

Keywords:
dividend policy, policy of payments, return on equity, dividend yield