Zeszyty naukowe
Autor: Wiesław Janik, Artur Paździor 399
Strony: 399-413
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena efektywności funkcjonowania i wartości rynkowej spółek energetycznych notowanych na GPW w Warszawie. Przedmiotem analizy były cztery spółki obecne na warszawskim pakiecie od 2008 roku. Wszystkie charakteryzują się dobrą kondycją finansową. Ich wartość rynkowa w badanym okresie ulegała różnokierunkowym zmianom, które były bardziej związane ze zmianami sytuacji makroekonomicznej niż kondycją ekonomiczną spółek. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najlepiej była postrzegana przez inwestorów spółka PEP SA, której głównym przedmiotem działalności są wdrożenia związane z innowacjami w produkcji energii elektrycznej oraz energooszczędnych technologii. Z uwagi na przestarzałość infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce oraz politykę klimatyczną UE perspektywy rozwojowe tej spółki kształtują się bardzo korzystnie.

Słowa kluczowe: efektywność, rentowność kapitałów, wartość rynkowa, spółki energetyczne

FINANCIAL STANDING AND MARKET VALUE OF PUBLIC COMPANIES FROM THE ENERGY SECTOR

Summary
This article aims to evaluate the effectiveness and the market value of the energy companies listed on Warsaw Stock Exchange (WSE). The analysis consisted of four companies listed in the WSE since 2008. All of them characterized by good financial standing. Their market value during the analyzed period underwent multidirectional changes. These changes were more related to changes in macroeconomic conditions than the financial standing of companies. It is worth emphasizing that company PEP was the best perceived by investors. It’s a company whose main activities are related to the implementation of innovations in theproduction of electricity and  energy-saving technologies. Because of outdated electricity infrastructure in Poland and the EU climate policy, development prospects of this company is very positive.

Keywords: efficiency, profitability of capital, market value, energy companies