Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jankowski 415
Strony: 415-427
pdf pełen tekst

Streszczenie
Podejmowane decyzje są uwarunkowane przez wiele różnych czynników ekonomicznych i psychosocjologicznych. Problem podjęcia właściwej decyzji w warunkach niepewności oraz nieustannie zmieniającej się sytuacji na rynku jest istotnym elementem procedury zarządzania w przedsiębiorstwie. Dlatego decydent, myśląc o przyszłości, powinien brać pod uwagę zmienne losowe, które są różnymi scenariuszami rozwoju przedsiębiorstwa lub jego otoczenia. Jednak wybór i realizacja konkretnej decyzji nie powstrzymuje decydenta do pewnej modyfikacji podjętej decyzji. Możliwość zmiany decyzji to prawo, które może być ukryte pod postacią opcji realnych o rozmaitym zakresie. Stąd konieczność przybliżenia koncepcji opcji rzeczywistych, aby na podstawie pozyskiwania nowych istotnych informacji móc wpłynąć pozytywnie na podejmowane decyzje. Niniejszy artykuł jest efektem wielu teoretycznych przemyśleń i praktycznych doświadczeń autora w dziedzinie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS). Autor podjął próbę zbadania wpływu nowych regulacji prośrodowiskowych na elastyczność podejmowania decyzji. Przedstawiona w artykule problematyka została omówiona na przykładzie kapitału ochrony środowiska w postaci zbywalnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zakres przedmiotowy wynika z celu badania i obejmuje możliwości wykorzystania zbywalnych jednostek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jako opcji rzeczywistej wykorzystywanej w przedsiębiorstwie w planowaniu inwestycji ograniczających emisję gazów cieplarnianych. W artykule przedstawiono genezę i istotę opcji rzeczywistych oraz zaprezentowano klasyczne ich przykłady, które pojawiają się w działalności przedsiębiorstw z sektora energetycznego czy surowców mineralnych. Przedstawiono także klasyfikację instrumentów ochrony środowiska i scharakteryzowano wybrane. Przedstawione w artykule rozważania pokazują, że przy podejmowaniu decyzji nie można ignorować pojawiających się opcji realnych. Możliwość ich wykorzystania znacznie zwiększa potencjał firmy w niekorzystnie zmieniających się warunkach rynkowych. Dzięki ich zastosowanie podnoszona jest elastyczność decyzyjna zarządzającego.

Słowa kluczowe: EU ETS, ETS, opcje rzeczywiste, ochrona środowiska, wartość przedsiębiorstwa

ETS TRADABLE EMISSION CREDITS AS A REAL OPTION IN A COMPANY
 
Summary
Decisions that are made are dependant on many various economic and psycho sociological factors. The problem of making the right decision under conditions of uncertainty and constantly changing situation on the market is a significant part of management procedures in a company. This is why a decision-maker, while thinking about the future, should take into consideration random variables, that are different scenarios for the development of a company or its surrounding. However, the choice and fruition of a particular decision, does not make it impossible for a decision-maker to modify it. The possibility of changing decision is a right, that might be hidden under real options, the extent of which may be various. Thus, the need to discuss the concept of real options becomes necessary, so that new, significant information could have positive impact on decision-making. The article is a result of a number of theoretical reflections and empirical experiences of the author in the field of trading system for greenhouse gas emission credits. The author has made an attempt to investigate the influence of the new pro-environmental regulations on the flexibility of decision-making. The issue presented in the article was discussed on an example of environmental protection capital in the form of tradable emission allowance for greenhouse gas. The scope of the research is a result of its aim and it embraces the question of possibility of using tradable emission rights for greenhouse gas emission as an real option for the company to plan investments that reduce greenhouse gas emissions. The article presents the origins and nature of real options and its classic examples, that are present in the process of operation of the companies from electrical and mineral sectors. The classification of instruments of environmental protection and characterization of selected ones are also presented in the article.The reflections presented in the article show that real  options cannot be ignored in decision making. Possibility of using them significantly increases the company’s potential in adversely changing market conditions. The flexibility of decision-making is increased thanks to use of real options.

Keywords: Real Options, environmental, greenhouse gas emission credits