Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Jonek-Kowalska 429
Strony: 429-455
pdf pełen tekst

Streszczenie
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji związków między ryzykiem operacyjnym a wartością przedsiębiorstwa. By tak przedstawiony cel zrealizować, w artykule posłużono się studium przypadku przedsiębiorstwa górniczego w sposób szczególny eksponowanego na czynniki ryzyka operacyjnego związane z zagrożeniami naturalnymi towarzyszącymi działalności wydobywczej. W pierwszej części artykułu przedstawiono metodykę oceny ryzyka operacyjnego w badanym przedsiębiorstwie górniczym. Następnie ryzyko to zidentyfikowano i oceniono. W kolejnej części badań zaprezentowano podstawowe założenia pomiaru wartości badanego przedsiębiorstwa górniczego oraz wyniki przeprowadzonej kwantyfikacji. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące poziomu ryzyka operacyjnego i jego wpływu na wartość badanego przedsiębiorstwa górniczego.

Słowa kluczowe: ryzyko operacyjne, wartość przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo górnicze

OPERATIONAL RISK AND THE VALUE OF AN ENTERPRISE AS AN EXAMPLE OF THE MINING COMPANY

Summary
The main aim of this article is to identify relations between operational risk and enterprise’s value. In order to achieve this aim the case study of a mining enterprise is used and presented. The mining enterprise is exposed for operational risk in particular way because exploration of coal is connected by additional sources of operational risk which are natural threats. In the first part of the article the methodology of operational risk identification and its estimation is presented. Then this risk is evaluated in a Polish mining enterprise. In the next part of the article the main assumptions concerning value estimating are described and the results of value quantification are presented. The summary includes conclusions about operational risk and value relations in a mining enterprise.

Keywords: operational risk, enterprise’s value, mining enterprise