Zeszyty naukowe
Autor: Karol Kowalewski 499
Strony: 499-520
pdf pełen tekst

Streszczenie
W opracowaniu ukazano istotę i rolę intuicji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dokonano przeglądu definicji pojęcia „intuicja” oraz podjęto rozważania na temat możliwości wykorzystania intuicji w biznesie. Analizy teoretyczne zostały wzbogacone o opis i prezentację wyników badań własnych, które miały formę ankiety. Zakresem badań objętow szczególności analizę opinii  respondentów na temat częstotliwości podejmowania decyzji intuicyjnych, ich skuteczności oraz przyczyn. Referat kończą wnioski, z których wynika, że zarządzanie intuicyjne jest stosunkowo powszechną praktyką wśród badanych pracowników i przedsiębiorców z północno-wschodniej Polski.

Słowa kluczowe: intuicja, zarządzanie, proces decyzyjny, menedżer

THE INTUITION MANAGEMENT IN THE COMPANIES OF NORTH-EASTERN POLAND (THE EMPIRICAL RESEARCH RESULTS)

Summary
The main purpose of this paper is to reflect the issue and the meaning of intuition in management. This article contains theoretical considerations about intuition’s utility in business and the findings according to questionnaire research with the employees and employers of the North-Eastern Poland. In the process of empirical research author wanted to find out opinions and viewpoints about: frequency, effectiveness and reasons of intuitive decision-making. The paper ends with conclusions of the paper’s author upon findings of his researches.

Keywords: intuition, management, decision making, manager