Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Michalski 521
Strony: 521-548
pdf pełen tekst

Abstract
Market situation influence enterprise ability to generate value for its owners depending on kind of business and individual enterprise flexibility and risk sensitivity. Enterprise financial liquidity management can reduce risk influence on enterprise results. Electric utility industry from one side have a comfort of stable demand on its production but it is linked with volatility of realized incomes. The paper presents the consequences that can result from operating risk that is related to liquidity policy in the context of electric utility industry firms. An increase in the level of liquid assets in an enterprise increases both net working capital requirements and the costs of holding and managing financial liquidity. Both of these decrease the value of the firm. But not always it works in the same way, it depends on risk sensitivity of the business which differ between branches and individual representatives from each branch. Case study data presents and is an material for discussion about general model presented in first part of the paper. The relation between liquid levels and risk sensitivity is also illustrated by empirical data from electric utility industry empirical data.

Keywords: liquidity, cost of capital, firm value

WRAŻLIWOŚĆ NA RYZYKO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I WYNIKAJĄCE Z NIEJ DECYZJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. PRZYKŁAD ELEKTROWNI CHORZÓW SA

Streszczenie
Ogólna sytuacja rynkowa ma wpływ na zdolność przedsiębiorstwa na generowanie wartości dla jego właścicieli. Ta zdolność jest również zależna od rodzaju prowadzonego biznesu, w tym od indywidualnej elastyczności przedsiębiorstwa i wrażliwości na ryzyko. Podejście do zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie może wpływać i redukować negatywny wpływ ryzyka na wyniki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające w przemyśle energetycznym z jednej strony zazwyczaj mają do czynienia z komfortem płynącym ze stabilnych poziomów generalnego popytu na energię, z drugiej – ich działalność równocześnie jest związana ze zmiennością realizowanych wpływów. Artykuł przedstawia konsekwencje, jakie mogą wypływać z ryzyka operacyjnego powiązanego z podejściem do zarządzania płynnością finansową w kontekście przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Wzrost poziomu płynnych aktywów w przedsiębiorstwie pociąga za sobą zarówno wzrost zapotrzebowania na zamrożony w przedsiębiorstwie pieniądz w kapitale pracującym netto, jak i na koszt utrzymywania oraz zarządzania płynnością finansową. Oba z nich zmniejszą wartość przedsiębiorstwa. Jednakże nie zawsze jest to jedyny wpływ. Zaobserwowano, że w zależności od wrażliwości przedsiębiorstwa na ryzyko, różniącego się między branżami i indywidualnymi przedsiębiorstwami, różnią się spodziewane efekty końcowe. Studium przypadku przedstawione w artykule dotyczy przedsiębiorstwa z branży energetycznej i ilustruje te oddziaływania.

Słowa kluczowe: płynność finansowa, koszt kapitału, wartość przedsiębiorstwa