Zeszyty naukowe
Autor: Anna Maria Olkiewicz 549
Strony: 549-572
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jednym z podstawowych celów każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Na wartość tę istotny wpływ ma m.in. odpowiednia polityka w zakresie redukcji ryzyka występującego w działalności. Ryzyko finansowe w działalności handlowej to możliwość zaistnienia nieprzewidzianych i niezależnych od podmiotu zdarzeń związanych z zawartą transakcją handlową (ryzyko transakcyjne), zmianami w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa (ryzyko rynkowe), produktami bądź towarami, które podmiot sprzedaje (ryzyko towarowe), działalnością ekonomiczną i polityczną państw, w których przedsiębiorstwo funkcjonuje (ryzyko kraju). Zachowania przedsiębiorstw w warunkach ryzyka są uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności czy doświadczeń przedsiębiorcy. Badania naukowe wykazały, że w warunkach niepewności mogą być podejmowane decyzje, które odbiegają od tych, jakie przewidują tradycyjne
teorie ekonomiczne, ponieważ w dużym stopniu na te decyzje mają wpływ ludzie i ich doświadczenia z przeszłości

Słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, finanse przedsiębiorstwa

RISK AND ITS IMPACT ON COMPANIES DECISIONS

Summary
One of the most important goals of a company is to maximize its value. The value of the company is created among the other things by the proper risk management politics. A financial risk is defined in the article as a possibility of existence of unexpected and independent od the company phenomena that are impossible to predict and that are connected with market transactions (a transaction risk), changes in the market (a market risk), company products (a product risk) or an activity of the contry or countries that are the field of company market (a political risk). The company decisions in the conditions of risks are dependent on the kind of activity of the company, the businessman experience. The scientific research have shown that decisions that are taken upon risk may much differ from the expected pattern. This must be noticed that the decisions ate taken by businessmen who might have had different life experience.

Keywords: risk, uncertainty, corporate finance