Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Górniewicz, Piotr Siemiątkowski 573
Strony: 573-591
pdf pełen tekst

Streszczenie
Druga część niniejszego opracowania przedstawia zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu finansowego. Zmiany te odzwierciedlają pogarszającą się sytuację gospodarczą greckiej gospodarki. Jako szczególnie istotne należy uznać zmniejszenie zagranicznych inwestycji portfelowych (szczególnie greckich obligacji) i zwiększenie w tym samym czasie salda tzw. pozostałych inwestycji. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej międzynarodową pozycję inwestycyjną Grecji należy uznać za jedną z gorszych.

Słowa kluczowe: międzynarodowa pozycja inwestycyjna Grecji, kryzys finansowy

CHANGES IN INTERNATIONAL INVESTMENTS POSITION OF GREECE IN PERIOD OF CRISIS

Summary
The second part of this article shows changes in the international investment position of Greece during the financial crisis. These changes shows the deteriorating of economic situation of the Greek economy. As particularly relevant is the reduce foreign portfolio investment (especially Greek bonds) and an increase at the same time the balance of other investments. Compared to other EU countries, the international investment position of Greek economy should be regarded as one of the worst.

Keywords: international investment position of Greece, financial crisis