Zeszyty naukowe
Autor: Adam Sojda 593
Strony: 593-608
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiano możliwość zastosowania metody rozmytej pay-off do wyznaczania wartości przedsiębiorstwa górniczego. Metoda została wykorzystana przy metodzie wyceny DCF. Zastosowanie zbiorów rozmytych pozwala ograniczyć liczbę rozważanych scenariuszy do trzech. Scenariusze odpowiadają odpowiednio sytuacji najgorszej, najbardziej prawdopodobnej oraz najkorzystniejszej, przy określonej strategii postępowania. Otrzymany wynik jest również wynikiem analogicznej postaci, otrzymujemy zatem wartości odpowiadające dla scenariusza najlepszego, najgorszego oraz najbardziej prawdopodobnego. Liczba rozmyta jest zamieniana na jedną konkretną wartość pośrednią uwzględniającą wszystkie scenariusze. Zastosowanie liczb rozmytych pozwala również na porównywanie ze sobą dwóch różnych scenariuszy realizowanych przy różnych strategiach.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, metoda pay-off, NPV, zbiory rozmyte

A FUZZY PAY-OFF METHOD FOR VALUATION OF THE COMPANY

Summary
In the article was the possibility of the application of the method of fuzzy pay-off to calculate the value of the company of mine. This method was used in the method of valuation, DCF. Application of fuzzy sets allows you to limit the amount of consideration to three scenarios. The scenarios represent, respectively, the situation worst, most possible and most advantageous, with a particular strategy. The result obtained is also the result of similar form, we therefore value corresponding to the screenplay, best, worst, and most possible. Number of melt is swapped for one particular value indirect taking into account all the scenarios. Application of fuzzy numbers also allows you to compare the two different scenarios implemented various strategies.

Keywords: enterprice value, pay-off method, NPV, fuzzy set