Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Suska-Szczerbicka 609
Strony: 609-620
pdf pełen tekst

Streszczenie

Niniejszy artykuł przedstawia kwestie działań zmierzających do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, której celem jest m.in. pobudzenia rozwoju odnawialnych źródełenergii. W myśl kształtowania się zmian w świadomości w zakresie otaczającej nas przyrody i poczynionych przez ludzi zniszczeń nastąpił intensywny proces dostosowywania się do nowo wyznaczonych celów zmierzających do poprawy stany zdegradowanego środowisk. Poczyniono wiele kroków, by wdrożyć w życie w łaściwe zachowanie wobec przyrody. Podjęło szeroko rozumianą współpracę międzynarodową na rzecz zwiększenia działań przyjaznych środowisku i ograniczających niszczenie środowiska. Na całym świecie i w naszym kraju podjęto czynności zmierzające do realizacji zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim procedury wdrażania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono, jaki wpływ na rozwój odnawialnych źródeł mają procedury i działania formalnoprawne wprowadzane przez mocodawcę.

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, działania formalnoprawne, współpraca międzynarodowa na rzecz OZE

INTERNATIONAL AND NATIONAL ACTIONS FOR IMPLEMENTATIONOF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN ACCORDANCE WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Summary
This article presents issues of actions aiming at implementing the policy of sustainable development whose purpose is, among others, facilitation of development of the renewable sources of energy. In accordance with shaping changes in consciousness of surrounding nature and damages made by people, an intensive process of adaptation to a newly appointed goals striving to improve condition of degraded environment. Many steps were made in order to implement proper behaviour towards the nature. Widely understood international cooperation was started in order to increase environmentally friendly actions limiting the destruction of the environment. All over the world an in our country as well actions has been taken to execute sustainable development, primarily procedures of implementation of renewable sources of energy. The paper introduces the influence on development of renewable resources by the formal/legal procedures and actions implemented by the legislator.

Keywords: sustainable development, environment protection, renewable sources of energy, formal/legal actions, international cooperation for renewable sources of energy