Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Tokarski 621
Strony: 621-628
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rozwijające się koncepcje rachunkowości powinny uwzględnić prezentacje w spra wozdaniach finansowych zarejestrowanej wielkości kosztów upadłości. Celem takiej prezentacji ma być unikanie fałszywych oczekiwań i niespodziewanych reakcji rynku związanych z brakiem informacji. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób szczegółowy kosztów upadłości w aspekcie rachunkowym.

Słowa kluczowe: koszty procesu upadłości, koszty upadłości, upadłość

BANKRUPTCY COSTS IN TERMS OF ACCOUNTING

Summary

Evolving concepts of accounting should include presentations in financial reports, the registered amount of the costs of bankruptcy. The aim of this presentation is to be to avoid false expectations and unexpected market reaction associated with the lack of information. This article presents in detail the costs of insolvency in terms of accounting.

Keywords: cost of insolvency, cost of insolvency proceedings, insolvency