Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Tyszkiewicz 629
Strony: 629-649
pdf pełen tekst

Streszczenie
Utrwala się powoli idea i koncepcja kryzysu ekonomicznego jako fazy cyklu koniunkturalnego w świadomości decydentów o ponadkrajowych i lokalnych kompetencjach, społeczności oraz przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Można odnieść wrażenie, że sama koncepcja, zasady i sposób realizacji kryzysu jako fazy cyklu koniunkturalnego będącego naturalnym zjawiskiem w gospodarce światowej są ogólnie znane. Jednakże istnieją przesłanki, by postawić tezę, że kryzys ekonomiczny jest zjawiskiem charakterystycznym dla każdego wolnego rynku. W artykule przyjęto, że każda gospodarka, w tym i przedsiębiorstwo, podlega cyklicznym wahaniom. Dzieje się tak zarówno w długim, średnim, jak i krótkim okresie, a niewątpliwie o wiele ważniejszą kwestią jest kryzys ekonomiczny i odpowiedź na pytanie, jakie przyczyny za nim stoją.

Słowa kluczowe: kryzys ekonomiczny, gospodarka rynkowa, cykliczne wahania

ECONOMICAL CRISIS VERSUS BUSINESSES IN TODAY’S ECONOMY

Summary
An idea and conception of economical crisis slowly strengthens as a phases of market situation cycles in a decision-makers consciousness of supranational and local competencies, community and representative of various scientific disciplines. You can get a feeling, that the concept itself, principles and ways of realizing the crisis as phases of situation cycles being a natural phenomenon in the world’s economy are generally known. But there are favorable circumstances, to make a thesis, that economical crisis is a characteristic happening for every free market. The article assumes, that every free market economy gives up to cyclic hesitancy. It happens in a long, average and short period and definitely a much more important matter is economical crisis and an answer to a question what reasons stand behind all this.

Keywords: economical crisis, market economy, cyclic hestitancy