Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Kowalczyk 115
Strony: 115–124
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu wykorzystania analizy techniczno- ekonomicznej rzeczowych aktywów trwałych w jednostce samorządu terytorialnego oraz omówienie proponowanych zmian. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza techniczno-ekonomiczna rzeczowych aktywów trwałych, a podmiotem są jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy. Problemem badawczym jest rola rzeczowych aktywów trwałych w efektywnym funkcjonowaniu jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy, ba daniadokumentów.
Słowa kluczowe: rzeczowe aktywa trwałe, jednostki samorządu terytorialnego, gmina, bilans łączny

THE ROLE OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN THE LOCAL GOVERNMENT UNITS AT THE LEVEL OF MUNICIPALITY

Abstract:
The purpose of this study is to present the scope of the use of technical analysis-economics of tangible fixed assets in a unit of local government, and the discussion of the proposed changes. The subject of this study is the analysis tangible fixed assets, and the local government units at the level of municipality. A research problem is the role of tangible fixed assets in the effective functioning of government entities at the level of municipality. In this study uses the term analysis, examination of documents and literature criticism.
Keywords: tangible fixed assets, units of local government, the municipality, the balance sheet total