Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka 73
Strony: 73–85
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem pracy jest próba zbadania wpływu opóźnionych czynników Famy-Frencha i opóźnionej stopy zwrotu w modelu trójczynnikowym na stopę zwrotu funduszy inwestycyjnych akcji.
Metodologia badania – Zastosowanie i weryfikacja dynamicznych modeli DLM o rozłożonych opóźnieniach. Badaniem objęło grupę 67 funduszy inwestycyjnych akcji, w okresie od stycznia 2009 do czerwca 2015 roku.
Wynik – Zweryfikowano wpływ opóźnionych zmiennych rynkowych (w tym market timing) oraz Famy-Frencha na stopę zwrotu z FI akcji. Zaobserwowano, że na stopach rynkowych widoczny jest wpływ opóźnień miesięcznych, zaś na czynnikach Famy-Frencha opóźnień kwartalnych.
Oryginalność/wartość – Rezultatem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest wskazanie konieczności zastępowania klasycznych parametrów modelu MT-FF przez ich odpowiedniki w postaci mnożników długookresowych, które odzwierciedlają rzeczywiste ryzyko systematyczne i efektywność funduszy.
Słowa kluczowe: modele market timing, modele dynamiczne, czynniki Famy-Frencha, ryzyko systematyczne

DYNAMIC VERSIONS OF THE HYBRID MODELS OF MARKET TIMING AND VERIFICATION OF THEIR USEFULNESS IN ASSESSING THE RISK AND THE EFFICIENCY OF THE INVESTMENT FUNDS

Abstract
Purpose – The aim of the work is an attempt to examine the influence of delayed Famy-French factors and the delayed return rate in the three-factor model on the return rate of the shares investment funds.
Research methodology – Application and verification of the DLM dynamic models with the distributed delays. The research covered a group of 67 shares investment funds, within the period from January 2009 to June 2015.
Result – The influence of the delayed market variables (including market timing) and Famy-French on the return rate of return from the shares investment funds was verified. It was observed that the market return rates were influenced by the monthly delays, and Famy-French factors were influenced on the quarterly delays.
Originality/value – The result of the analysis is to indicate the need to replace the classic parameters of the MT-FF model by their counterparts in the form of long-term multipliers, which reflect the actual systematic risk and the funds effectiveness.
Keywords: models of market timing, dynamic models, Famy-French factors, systematic risk