Zeszyty naukowe
Autro: Ireneusz Miciuła 965
Strony: 965–975
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-75
pdf pełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie metodyki szacowania kosztów wytwarzania energii wraz z analizą składników branych pod uwagę w porównaniach różnych źródeł energii.
Metodologia badania – Wnioskowanie na przykładzie studiów literaturowych i weryfikacja metodyki na przykładzie praktycznych wyliczeń, które pozwolą na przedstawienie efektów i wyników stosowanych metod.
Wynik – W ramach kalkulowanych kosztów wytwarzania dokonano analizy stosowanych metod oceny efektywności inwestycji w energetyce, co pozwoliło na ukazanie istotności i zarazem skomplikowania omawianego zagadnienia. Jednocześnie na podstawie otrzymanych wyników kosztów wytworzenia energii odniesiono się do problematyki prowadzonej polityki energetycznej przez państwa UE.
Oryginalność/wartość – ukazanie wielu problemów metodycznych, które wymagają dalszych badań w celu znalezienia optymalnych metod wyliczania pieniężnych kosztów wytwarzania energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: sektor energetyczny, koszty wytwarzania, opłacalność finansowa, ocena efektywności inwestycji

METHODS OF ANALYSIS OF PRODUCTION COSTS IN ENERGY COMPANIES

Abstract
Purpose – Presentation of the methodology for estimating the cost of producing energy along with an analysis of the components taken into account in comparisons of different energy sources.
Design/methodology/approach – Inference on the example of literature studies and verification methods on the example of practical calculations, which will allow the presentation of the effects and results of the methods used.
Findings – Within the calculated cost of production of the analysis methods evaluate the effectiveness of investments in the energy sector, which allowed to show the significance and also the complexity of this issue. At the same time on the basis of the results of the cost of producing energy reference to the problems energy policy conducted by EU countries.
Originality/value – Showing many of methodological problems that require further research to find optimal methods of calculating cash costs of producing electricity.
Keywords: the energy sector, the production costs, financial profitability, assessment of the effectiveness of investment