Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Halicki 121
Strony: 121–132
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-09
pdfpełen tekst

Abstract
Purpose – This publication has the task of presenting the relationship between the efficient portfolios lying on the efficient frontier with a portfolio which is built using the Foster-Hart risk measure. The aim of the derivative work is to indicate the direction for further research focused around the measure in the context of reducing investment risk.
Design/methodology/approach – In the publication the literature in the area of portfolio management was used, as well as the hypothetical data that is formed for the basis of theoretical discussion. The study used analytical methods, including the method of linear programming.
Findings – On the basis of the built portfolio based on the Foster-Hart measure and the developed efficient frontier it was stated that the measure has a completely different approach to the management of portfolios in relation to the model of Markowitz. It manifests itself primarily in the method of the risk measurement and its interpretation as well as in the portfolios’ construction.
Originality/value – The method of building a portfolio was elaborated on by using the Foster-Hart measure and by showing its relationship with the constructed efficient portfolios based on the Markowitz model. Such a presentation in the literature cannot be found. The analysis thus has educational and practical values.
Keywords: measurement; risk; portfolio management; efficient frontier; diversification

MARKOWITZ VERSUS FOSTER-HART – CZYM RÓŻNIĄ SIĘ PORTFELE EFEKTYWNE OD PORTFELA FOSTERA-HARTA?

Streszczenie
Cel – Niniejsza publikacja ma zadanie prezentację relacji pomiędzy portfelami leżącymi na granicy efektywnej z portfelem zbudowanym przy użyciu miary Fostera-Harta. Celem pochodnym pracy jest wskazanie kierunku dalszych badań skupionych wokół tej miary w kontekście redukcji ryzyka inwestycyjnego.
Metodologia badania – W publikacji wykorzystano literaturę z obszaru zarządzania portfelami, a także dane hipotetyczne, które stanowią bazę dla rozważań o charakterze teoretycznym. W pracy zastosowano metody analityczne obejmujące metodę programowania liniowego.
Wynik – Na podstawie portfela zbudowanego w oparciu o miarę Fostera-Harta i opracowanej granicy efektywnej stwierdzono, że miarę tą cechuje zupełnie odmienne podejście do zarządzania portfelami w stosunku do modelu Markowitza. Przejawia się to głównie w sposobie pomiaru ryzyka, oraz jego interpretacji i budowie portfeli.
Oryginalność/wartość – Opracowano sposób budowy portfela używając miary Fostera-Harta a także pokazano jego relację z portfelami efektywnymi skonstruowanymi w oparciu o model Markowitza. Takiej prezentacji w literaturze nie można odnaleźć. Przedstawione analizy mają więc wartość poznawczą i praktyczną.
Słowa kluczowe: miary; ryzyko; zarządzanie portfelami; granica efektywna; dywersyfikacja