Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka 133
Strony: 133–145
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Weryfikacja tezy: czy mimo różnic pomiędzy rynkami regulowanym i alternatywnym w Polsce, zachowany został efekt monotoniczności premii za ryzyko poniesione w inwestycje w akcje spółek notowanych na NC wraz ze wzrostem czynników fundamentalnych podwyższających ryzyko inwestycji.
Metodologia badania – Oceny dokonano na podstawie modelu Famy-Frencha i testów oceniających stabilność jego parametrów, badając 12 portfeli testowych, charakteryzujących się różną wartością kapitalizacji spółek (od spółek dużych do małych) i różnymi wartościami czynnika bilansowego BV/BM (od wysokich wartości do wartości niskich).
Wynik – Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość występowania efektu monotoniczności premii za ryzyko również w odniesieniu do rynku NewConnect.
Słowa kluczowe: model CAPM, czynniki FF, efekt monotoniczności, NewConnect

MONOTONICITY RISK PREMIUM FOR INVESTMENT ON NEWCONNECT BASED ON FAMA-FRENCH’S MODEL

Abstract
Purpose – The aim of the thesis is an attempt to verify, whether despite differences between the regulated market and NewConnect, the effect of monotonicity can also occur on the alternative market of shares trading.
Design/methodology/approach – To verify the thesis was estimated parameters of the model FF and used the stability tests of its parameters. For this purpose examined 12 test portfolios with a different value of the capitalization of the companies (from large to small companies) and different values of the factor balance BV/ BM (from high values to low values).
Findings – The results seem to confirm possibility of occurrence of the effect of monotonicity value also in relation to the NewConnect market.
Keywords: model CAPM, FF factors, the effect of monotonicity, NewConnect