Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Maćkowiak 213
Strony: 213–225
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Turystyka, szczególnie ta zagraniczna, to branża, która obarczona jest dużym ryzykiem. Największym problemem firm działających w branży turystycznej jest zmienność kursu walut oraz klasyczne ryzyko rynkowe. Pamiętać należy również o ryzyku związanym z sytuacją geopolityczną (strajki, zamieszki, katastrofy). Efekt splotu wielu czynników negatywnie wpływających na wielkość sprzedaży i sama specyfika rozliczeniowa biur podróży powoduje, że wiele z nich rozlicza się po zakończonym sezonie, płacąc z zaliczek od klientów rezerwujących wczasy na następny sezon.
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, ryzyko, turystyka, poziom wyniku finansowego, przychody, koszty, zarządzanie biurem podróży

FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF THE FINANCIAL RESULT FROM THE MAIN OPERATIONS OF TRAVEL AGENTS ON THE EXAMPLE OF THE JOINT STOCK COMPANY RAINBOW TOURS

Abstract
Tourism, particularly the foreign one, it’s the industry that is fraught with risk. The biggest problem faced by travel agents is the volatility of the exchange rates and the classic market risk. Also it is compulsory to take into account risks from the geopolitical situation, strikes, riots, disasters. Weave effect of many factors affecting negatively the sales volume and specificity of settlements of travel agents, makes many of them to finance closed season by advances from customers booking holidays for the next one.
Keywords: risk, tourism, the level of profit, revenue, costs