Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski 201
Strony: 201–212
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-16
pdfpełen tekst

Abstract
Purpose – The study examines the properties of discretionary accruals for Polish companies around initial public offerings (IPOs) in the pre- and post-crisis years.
Design/methodology/approach – The sub-samples covered IPO firms going public before the crisis (2002–2006) and after the height of the crisis (2009-2013). Discretionary accruals as proxies for earnings quality were estimated according to the DeAngelo model and the modified Jones model in the cross-sectional version.
Findings – IPO firms have positive, relatively high issue-year abnormal accruals followed by negative abnormal accruals in subsequent years. The results suggest that IPO firms engage in more aggressive incomeincreasing earnings management.
Originality/value –The study covers IPOs on the Warsaw Stock Exchange in Poland. The earnings quality of Polish IPOs around this issue has not been examined so far.
Keywords: capital market, equity offering, IPO, emerging market, earnings quality, earnings management

JAKOŚĆ ZYSKÓW SPÓŁEK DEBIUTUJĄCYCH NA GPW W OKRESIE OKOŁOKRYZYSOWYM

Streszczenie
Cel – Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek debiutujących w Polsce zaobserwować można było działania polegające na zarządzaniu zyskami w okresach okołoemisyjnych w latach przed i po kryzysie.
Metodologia badania – Badania prowadzono dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w okresie przed kryzysem (2002–2006) i po szczycie kryzysu finansowego (2009–2013). Za miernik jakości zysków przyjęto poziom ponadnormalnych przesunięć międzyokresowych (discretionary accruals). W tym celu wykorzystany został model DeAngelo i zmodyfikowany model Jones w wersji międzysektorowej.
Wynik – W roku wejścia na giełdę zaobserwowano dodatni, relatywnie wysoki poziom ponadnormalnych korekt międzyokresowych dla debiutujących spółek, któremutowarzyszył negatywny ich poziom w kolejnych latach. Takie wyniki mogą świadczyć o osłabieniu jakości zysków w związku ze zjawiskiem manipulowania zyskami w okresach okołoemisyjnych.
Oryginalność/wartość – Badaniami objęto Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, dla którego to rynku jakość zysków dla firm dokonujących IPO nie była dotychczas przedmiotem badań empirycznych.
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy, emisja akcji, IPO, rynek wschodzący, jakość zysków, zarządzanie zyskami