Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska 413
Strony: 413–420
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-35
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zaprezentowanie wybranych problemów wyceny przedsiębiorstwa, którego powstanie lub rozwój został sfinansowany ze środków unijnych. W wycenie takich firm pojawiają się, na przykład, trudności wynikające z nieprawidłowego ujmowania wpływu środków pieniężnych z dotacji czy ujmowania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych w księgach rachunkowych.
Metodologia badania – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących rozliczania dotacji unijnych. Analiza przykładów pochodzących z wyceny firm współfinansowanych ze środków UE w Polsce.
Wynik – Prezentacja podstawowych błędów popełnianych przy wycenie przedsiębiorstwa, którego rozwój współfinansowany jest ze środków UE.
Oryginalność/wartość – W literaturze jest bardzo mało opracowań na temat wyceny firm współfinansowa nych ze środków publicznych. Mimo tego, iż wiele lat Polska korzysta z tego typu pomocy, do tej pory nie opracowano jednoznacznych wytycznych co do prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych.
Słowa kluczowe: wycena, dotacje unijne, zasady ewidencji dotacji, nieprawidłowości rozliczania dotacji

VALUATION OF COMPANIES CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION (SELECTED ISSUES)

Abstract
Purpose – Presentation of selected problems of valuation of the company, whose creation or development was financed by the EU. The valuation of such companies appear, for example, the difficulties arising from the improper recognition of the impact of cash grants and recognition of depreciation of fixed assets in the books.
Design/methodology/approach – Analysis of basic acts for the settlement of EU grants. Analysis of examples of valuations of companies co-financed from EU funds in Poland.
Findings – Presentation of basic errors in the valuation of the company, the development of which is cofinanced from EU funds.
Originality/value – In the literature there are very few studies on the valuation of companies financed with public funds. Despite the fact that many years Poland uses this type of aid, we have not yet developed clear guidelines for the presentation of grants in financial statements.
Keywords: valuation, EU grants, rules of registration of subsidies, irregularities of the grant