Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Lorenc, Arkadiusz Kustra 421
Strony: 421–429
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-36
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono istotną rolę systemu informacyjnego, który rozpatrywany w świetle zrównoważonego rozwoju, może stanowić skuteczne narzędzie komunikacji z interesariuszami. Wskazano na potrzebę zapewnienia informacji wszystkim grupom interesów, dla których niezbędne jest stworzenie odpowiedniego systemu rachunkowości zrównoważonej, ilustrującej procesy ewidencji operacji. Dodatkowo, określono występujące obecnie systemy sprawozdawczości i zidentyfikowano występujące w nich luki informacyjne. Jednocześnie zaproponowano sposoby ewidencji kosztów dla umożliwienia transparentnego raportowania wartości dodanej dla szerokiego grona interesów.
Słowa kluczowe: wartość dla interesariuszy, rachunkowość zrównoważona, systemy raportowania

SUSTAINABILITY ACCOUNTING IN THE REPORTING SYSTEM OF THE RESULTS TO STAKEHOLDERS

Abstract
The article presents the important role of information system that was considered in the light of sustainable development. This system can be an effective tool for communication with stakeholders. The article shows the need to provide information to all interest groups for which it is necessary to create an adequate system of sustainability accounting, illustrating the processes of recording operations. In addition, it was assessed currently existing reporting systems and it was identified occuring information gaps. It was proposed ways of cost accounting in order to allow transparent reporting of value added for a wide range of interests.
Keywords: value for stakeholders, sustainability accounting, reporting systems