Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Nowicki 431
Strony: 431–442
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-37
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest wskazanie właściwego rozwiązania metodycznego w odniesieniu do szacowania nadwyżkowego salda gotówki jako składnika aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa. W szczególności w artykule rozważa się, czy przyszłe przeznaczenie zgromadzonych na dzień wyceny środków pieniężnych powinno wpływać na wysokość nadwyżkowego salda gotówki.
Metodologia badania – Artykuł ma charakter metodyczny, bowiem odnosi się do metody wyceny dochodowej przedsiębiorstwa. Analiza właściwych rozwiązań metodycznych odbywa się na podstawie modelu analitycznego bazującego na studium przypadku wyceny przedsiębiorstwa.
Wynik – W wyniku analizy zaprezentowanej w artykule stwierdza się, że przewidywane w prognozie finansowej wykorzystanie gotówki na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie powinno wpływać na kwestię ustalania nadwyżkowego salda gotówki dla potrzeb wyceny, chyba że wiadomo, iż przedsiębiorstwo nie mogłoby sfinansować zakładanych w prognozie wydatków inwestycyjnych w inny sposób niż tylko z własnych środków.
Oryginalność/wartość – Kwestia uwzględniania w szacowaniu poziomu nadwyżkowego salda gotówki w wycenie dochodowej przedsiębiorstwa jego perspektyw rozwojowych i wykorzystania zgromadzonych środków pieniężnych na finansowanie przewidywanych w prognozie wydatków inwestycyjnych nie była dotychczas podnoszona w literaturze. Dlatego wyniki przeprowadzonej analizy mogą być oceniane jako oryginalne.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa, aktywa nieoperacyjne, nadwyżkowe saldo gotówki

EXCESS CASH BALANCE AS THE COMPONENT OF NON-OPERATING ASSETS IN INCOME-BASED VALUATION – METHODOLOGICAL ISSUES

Abstract
Purpose – The purpose of the article is to identify the right methodological solution when estimating excess cash balance as the component of non-operating assets in income-based valuation. In particular following issue is considered whether future allocation of cash held by a company at the valuation date should affect the excess cash balance being a component of non-operating assets.
Design/methodology/approach – The article considers methodological issues. It refers to the income valuation methods. Analysis of appropriate methodological solutions is based on the analytical model based on a case study.
Findings – The analysis presented in the article states that future allocation of cash held by a company at the valuation date should not affect the excess cash balance being a component of non-operating assets, unless it is certain that the company could not finance the assumed capital expenditure in a different way than by its own cash.
Originality/value – The issue of taking into account capital expenditures in estimating excess cash balance has not been raised in the literature so far. Thus the results of the analysis can be evaluated as original.
Keywords: business valuation, non-operating assets, excess cash balance