Zeszyty naukowe
Autor: Kamil Gemra 485
Strony: 485–493
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-42
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zbadanie bezprecedensowej transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kiedy to państwowa firma znajdująca się w WIG20 ogłasza wezwanie na inną firmę z tego indeksu i dochodzi do przejęcia. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy było to wrogie, czy przyjazne przejęcie.
Metodologia badania – Badanie oparte jest na metodzie case study oraz zawiera elementy analizy danych wtórnych.
Wynik – Nieprecyzyjność definicji wrogiego i przyjaznego przejęcia oraz duży dynamizm badanego procesu uniemożliwiają stwierdzenie jednoznaczne jakiego charakteru była to transakcja. Poszczególne jej etapy miały charakter zarówno wrogiego przejęcia jak i przyjaznej transakcji.
Oryginalność/wartość – Artykuł podejmuje stosunkowo nową transakcję, która miała miejsce na jesieni 2015 roku. Jest przykładem zastosowania definicji dotyczącej charakteru przejęć do konkretnego przypadku jaki miał miejsce w gospodarce.
Słowa kluczowe: fuzje i przejęcia, wrogie przejęcie, przyjazne przejęcie, GPW

HOSTILE TAKEOVER OR FRIENDLY ACQUISITION? ENEA BUYS BOGDANKA – CASE STUDY

Abstract
Purpose – To examine the unprecedented transaction on the Warsaw Stock Exchange, when the state-owned company listed on the WIG20 takes over another company listed on the same index. This article is an attempt to answer the question whether it was a hostile or friendly takeover.
Design/methodology/approach – The study is based on a case study method and contains elements of secondary data analysis.
Findings – Inexact definition of hostile takeovers and friendly acquisitions and large dynamism of the investigated process causes the inability to clearly assess the nature of the transaction. Separate parts of the transactions can be assessed both hostile and friendly acqusition.
Originality/value – Article describes relatively new transaction, which took place in Autumn of 2015. This is an example of application of the definition regarding the character of the particular case of acqusition that took plece in the economy.
Keywords: mergers and acquisitions, hostile takeover, friendly takeover, acquisition, M&A, Warsaw Stock Exchange