Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Jamróz 495
Strony: 495–506
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-43
pdfpełen tekst

Abstract
Aim – The aim of this paper is to analyze, whether the effect of new socially responsible funds occurs in Poland.
Research methodology – The approach of S. Buczek is utilized in this paper to measure the possibility of obtaining abnormal rates of return from investing in six selected Polish investment funds. The study has been carried out from the data of six selected investment funds, which include social responsibility in their investment policy and which were active at the end of 2015. The analysis was based on monthly rates of return for the period from the beginning of the month that followed after the month in which the fund started to operate (or, as in the case of Skok Etyczny1 fund, after the month in which the fund has introduced significant changes which included social responsibility to its investment policy) up until the 12th and 36th full month of the funds’ operation.
Findings – The results obtained with the average cumulative abnormal returns approach allow to conclude that new socially responsible investment funds were able to obtain rates of return higher than those of the WIG index within the first 12 and 36 full months of operation. Above average returns have been observed for 66.67% of analyzed funds, but not for all of them. This can indicate a certain anomaly on the investment funds market. Due to a somewhat simplified approach a further study should be carried out to confirm the results. Further analysis should include risk adjusted measures of abnormal returns and an analysis of the evidence for the persistence of long-term performance.
Originality/value – According to the authors knowledge this paper is one of the first ones in Poland to address the effect of new socially responsible investment funds.
Keywords: new funds effect, socially responsible investing, investment funds;

EFEKT NOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH W POLSCE

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest analiza występowania efektu nowych funduszy inwestycyjnych społecznie odpowiedzialnych w Polsce.
Metodologia badania – W artykule zastosowano podejście S. Buczka (2005) w przypadku możliwości osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z nowych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Badanie przeprowadzone zostało na wybranych sześciu funduszach inwestycyjnych, które w swojej polityce inwestycyjnej kierowały się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i funkcjonowały na koniec 2015 roku. Badaniu poddano historyczne miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono fundusz (lub zmieniono istotnie politykę inwestycyjną jak miało to miejsce w przypadku funduszu Skok Etyczny 1), do 12 oraz 36 miesięcy ich funkcjonowania na rynku.
Wynik – Zaprezentowane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż przy zastosowaniu metodyki skumulowanej anormalnej średniej stopy zwrotu nowe fundusze inwestujące społecznie odpowiedzialnie w pierwszych pełnych 12 oraz 36 miesiącach działalności osiągały stopy zwrotu wyższe niż stopa zwrotu z indeksu WIG. Ponadprzeciętne wyniki uzyskano w przypadku 66.67% badanych funduszy, lecz nie dla wszystkich nowych funduszy. Może to świadczyć o pewnej anomalii na rynku funduszy inwestycyjnych, jednak ze względu na uproszczoną metodykę badania niezbędne jest jego pogłębienie o metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych skorygowanych o ryzyko, jak również trwałości uzyskiwanych wyników.
Oryginalność/wartość – Artykuł zgodnie z wiedzą autora jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań, w którym badano występowanie efektu nowych funduszy społecznie odpowiedzialnych.
Słowa kluczowe: efekt nowych funduszy; inwestycje społecznie odpowiedzialne; fundusze inwestycyjne.