Zeszyty naukowe
Autor: Kinga Bauer 571
Strony: 571–580
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-50
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem badań jest analiza zakresu informacji na temat prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia badania – Analiza rocznych sprawozdań finansowych wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w których aktualnie prowadzone są sądowe procesy restrukturyzacyjne.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż spółki giełdowe będące w upadłości układowej zamieszczają w sprawozdaniach finansowych informacje na temat zagrożenia kontynuacji działania oraz dodatkowe, wybrane informacje na temat prowadzonego procesu restrukturyzacji.
Oryginalność/wartość – Wyniki badań dotyczących praktyki ujawnień informacji na temat zagrożenia kontynuacji działania oraz przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych mają znaczenie dla obecnych i potencjalnych interesariuszy niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością spółek.
Słowa kluczowe: restrukturyzacja, upadłość układowa, sprawozdanie finansowe, zagrożenie kontynuacji działania

DISCLOSURE OF RESTRUCTURING PROCEEDINGS IN FINANCIAL STATEMENTS OF OMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract
Purpose – The objective of the study is to analyze the range of information on restructuring proceedings provided in financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
Design/methodology/approach – Analysis of the annual financial statements of all companies listed on the Warsaw Stock Exchange, which are currently in the process of judicial restructuring.
Findings – Research results indicate that listed companies that are in bankruptcy with an arrangement state in their financial statements information about the threat to the continuation of business operations and additional, selected information about the restructuring process.
Originality/value – Research result on the practice of disclosing information about threats to the continuation of business operations and restructuring processes which are being carried out is important for current and potential stakeholders of insolvent companies or companies at risk of insolvency.
Keywords: restructuring, arrangement procedure, insolvency, financial statements, going concern risk