Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Pisarewicz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska 591
Strony: 591–604
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-52
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Analiza retrospektywna bilansowego ujęcia aktywów i rezerw ubezpieczeń na życie gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający w latach 2001–2015. Pozycje bilansowe o tej nazwie dotyczą głównie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także pozostałych produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, które w ostatnich latach istotnie zwiększają swoją popularność wśród klientów.
Metodologia badania – badaniu poddano lata 2001–2015 wykorzystując zagregowane sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń przygotowywane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dyskusja nad wybranymi parametrami aktywów oraz pasywów bilansu ubezpieczycieli oparta została głównie o metody: obserwacji oraz analizy i konstrukcji logicznej.
Wynik – Badania wykazały systematyczny wzrost udziału ubezpieczeń na życie w aktywach całego sektora ubezpieczeniowego, który był wynikiem wyższej dynamiki wzrostu aktywów w relacji do Działu II. W Dziale I zidentyfikowano przeważającą rolę lokat i aktywów ubezpieczeń na życie gdzie ryzyko ponosi ubezpieczający. Parametry bilansowe związane z tą grupą produktów były przedmiotem szczegółowych badań opisanych w kolejnych częściach opracowania.
Oryginalność/wartość – Niniejszy artykuł jest częścią szerszego projektu autorów w zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych (szczególnie: ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), obejmującego obszar nauki i praktyki przedmiotu nie opisywany szerzej w takim zakresie oraz kontekście.
Słowa kluczowe: aktywa netto, rezerwy, bilans, ubezpieczenia na życie, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

BALANCE SHEET PRESENTATION OF NET ASSETS AND PROVISIONS FOR LIFE ASSURANCE POLICIES WHERE THE INVESTMENT RISK IS BORNE BY THE POLICYHOLDERS

Abstract
Purpose – Retrospective analysis of balance sheet presentation of net assets and provisions for life assurance policies where the investment risk is borne by the policyholders in the years 2001–2015. The balance sheet items of these name concern mainly life insurance with insurance capital fund as well as other investment insurance products, which popularity significantly increased in recent years.
Design/methodology/approach – Studies were carried out for the years 2001–2015 using the aggregated accounts of insurance companies prepared by the Polish Financial Supervision Authority. Discussion on the selected parameters of assets and liabilities of insurers was based mainly on methods: observation and analysis and logical design.
Findings – Studies have shown steady growth in the share of life insurance in the assets of the whole insurance sector, which was the result of higher asset growth in relation to Section II. In Section I identified dominant role of assets for life assurance policies where the investment risk is borne by the policyholders. Balance sheet parameters associated with this group of products were the subject of detailed studies described in the following sections of the paper.
Originality/value – This article is part of a wider project which is prepared by authors in the field of investment insurance products (especially: life insurance with insurance capital fund), covering the area of science and practice of this subject.
Keywords: net assets, provisions, balance sheet, life insurance, insurance investment funds.