Zeszyty naukowe
Autor: Maria Magdalena Golec 701
Strony: 701–711
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-61
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu stała się analiza i ocena zmian w zakresie regulacji ryzyka działalności kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowych wprowadzanych od 2012 roku oraz porównanie wybranych regulacji ryzyka kredytowego kas i banków.
Metodologia badania – Przeprowadzono analizę aktów prawnych oraz rekomendacji, ich zmian w czasie oraz analizę porównawczą regulacji ryzyka działalności kredytowej kas i banków.
Wynik – W zakresie regulacji ryzyka działalności kredytowej obserwuje się coraz większą konwergencję norm ostrożnościowych kas i banków, jednak nie jest to jeszcze pełne ujednolicenie regulacji.
Oryginalność/wartość – Reforma sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na nowo zdefiniowała regulacje działalności kredytowej. Zdiagnozowane różnice i podobieństwa regulacji ostrożnościowych banków i kas mogą stanowić przesłankę decyzji ekonomicznych kas, banków oraz instytucji nadzoru.
Słowa kluczowe: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, banki, ryzyko kredytowe, regulacje ostrożnościowe

REGULATIONS OF CREDIT ACTIVITY RISK IN CREDIT UNIONS COMPARED TO BANKS

Abstract
Purpose – The aim of the article was the to analyze and assess changes in the regulation of the risk credit activity in credit unions introduced from 2012. The paper also compares the selected credit risk regulations of credit unions and banks.
Design/methodology/approach – The legal acts and recommendations analysis and their changes over time was carried out. Then the comparative analysis of risk regulation activities of credit unions and banks was undertaken.
Findings – In terms of regulation risk credit activity it is observed increasing convergence of prudential norms credit unions and banks, but it is not yet full harmonization of regulation.
Originality/value – Credit activity was re-regulated in the credit unions’ sector. Diagnosed differences and similarities of prudential regulation of banks and credit unions can be a premise economic decisions in credit institutions and supervision authority in Poland.
Keywords: credit unions, cooperative savings and credit unions, banks, credit risk, prudential regulations