Zeszyty naukowe
Autor: Anna Feruś 689
Strony: 689–699
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-60
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank ING Bank Śląski oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji KOSS, który ze względu na wysoką dokładność uzyskanych dzięki niemu obliczeń może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Wykorzystywane do tej pory modele kapitalizacji są bardzo często niekorzystne dla kredytobiorców, gdyż w stosunkowo krótkim czasie powodują zbyt gwałtowny wzrost rat kapitałowych. Model kapitalizacji KOSS można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak też dla klienta.
Słowa kluczowe: kredyt, umowa kredytowa, raty kredytowe, modele kapitalizacji

ANALYSIS AND EVALUATION OF CREDIT FOR EQUAL INSTALLMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST WITH THE USE OF NEW MODELS OF CAPITALIZATION ON THE EXAMPLE OF BANK ING BANK ŚLĄSKI

Abstract
The subject of the present article is new strategie of credit allowance by a bank ING Bank Śląski and the rule of credit and interest repay by equal capital instalments have been presented. Plenty of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital instalments in time, which are very beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization KOSS have been proposed which due to its high accuracy calculations derived from it can replace the previously used models capitalization. Model capitalization KOSS can be used in the future to the benefit of both the bank as well as for the customer.
Keywords: credit, loan agreement, installment credit, models capitalization