Zeszyty naukowe
Autor: Abdul Nafea Al Zararee, Ola Sinno 723
Strony: 7723–747
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-63
pdfpełen tekst

Abstract
The aim of this study is to know the extent of the application of financial governance on Jordanian commercial banks, The study also aims to measure the effect of financial governance on the profitability of such banks throughout the use of some tools of financial governance such as the ratio of financial adequacy, financial leverage, loans to deposits, capital adequacy to deposits, net profit margin, and coverage ratio. The study consists of thirteen Jordanian commercial banks. As regards the sample of the study, it includes three commercial banks whose capitals range between small, middle, and large during the period 2004–2013. To realize the goal of the study, the SPSS is applied to analyze the data of the study. The study depends on financial data taken from the yearly reports of the banks of the sample as they are issued on the electronic website of the Amman Stock Exchange. This study has been carried out with metadata extraction, and standard deviations to test the normal distribution of the data. Moreover, Pearson’s correlation matrix tests the stability of the data for the study and variables are achieved. Finally this study adopts a simple linear regression and multiple analysis and the testing of the random effect of the hypotheses.
Keywords: profitability, commercial banks, financial governance

WPŁYW ŁADU FINANSOWEGO W JORDANII NA RENTOWNOŚĆ BANKÓW KOMERCYJNYCH (W OKRESIE 2004–2013)

Streszczenie
Celem przeprowadzonego badania jest poznanie zasad ładu finansowego wśród jordańskich banków komercyjnych. Badanie ma na celu zmierzenie wpływu zarządzania finansowego na rentowność banków z zastosowaniem niektórych narzędzi zarządzania finansami, takich jak stosunek adekwatności finansowej, dźwigni finansowej, kredytów do depozytów, adekwatności kapitałowej do depozytów, marża zysku netto, a wskaźnik pokrycia.
W skład badania zalicza się trzynaście jordańskich banków komercyjnych. Badanie zależy od danych finansowych zaczerpniętych z raportów rocznych 3 banków, które wchodzą w skład próby badawczej, ponieważ są one wydawane na elektronicznej stronie giełdy Amman. Badanie to zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody ekstrakcji oraz odchylenia standardowe w celu sprawdzenia rozkładu normalnego danych. Ponadto wykorzystano macierz korelacji Pearsona, testy stabilności danych do badań. Zmienne są osiągnięte. Badanie przyjmuje postać prostej regresji liniowej i wielu analiz oraz testowania losowego efektu hipotez.
Słowa kluczowe: rentowność, banki komercyjne, zarządzanie finansami