Zeszyty naukowe
Autor: Adam Adamczyk 11
Strony: 11–19
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-01
pdfpełen tekst

Streszczenie

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących poziom dochodów z tytułu podatku dochodowego oraz odpowiedź na pytanie, czy są one jednakowe dla różnych państw, czy specyficzne dla poszczególnych systemów podatkowych.
Metodologia badania – W artykule zostały wykorzystane metody analizy regresji, a w szczególności model danych panelowych oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
Oryginalność/wartość – W dotychczasowych badaniach nie analizowano różnic między determinantami wpły­wów z tytułu CIT w różnych państwach.
Wynik – W artykule wskazano, że w ujęciu międzynarodowym dwa czynniki: dynamika PKB oraz poziom stawki podatkowej istotnie wpływają na poziom dochodów podatkowych z tytułu CIT. Znaczna część deter­minant wpływów podatkowych z tytułu CIT w Polsce jest specyficzna dla polskiego systemu opodatkowania dochodów osób prawnych.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, determinanty, wpływy podatkowe

FACTORS AFFECTING THE CORPORATE INCOME TAX REVENUES IN POLAND AGAINST EU COUNTRIES

Abstract
Purpose – This article aims to identify the factors influencing the level of revenues from corporate income tax, and find the answer to the question whether they are the same for different countries or specific to the each tax system.
Design/methodology/approach – To solve the problem the author use the method of regression analysis and in particular the model of panel data and Pearson correlation coefficients.
Findings – In the group of 21 investigated countries two main factors affected the level of corporate income tax: the GDP dynamics and statutory tax rate. The majority of CIT revenue determinants are specific for each country.
Originality/value – In previous investigations there were no analysis of the differences in CIT revenue determi­nants among various countries.
Keywords: corporate income tax rate, determinants, tax revenues