Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Wilk 201
Strony: 201–208
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Przedstawienie konsekwencji wprowadzenia przez ustawodawcę do ustawy p.p.s.a. zmian, które weszły w życie 15 sierpnia 2015 roku.
Metodologia badań – W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia literatury przedmio­tu, analizę przepisów prawa krajowego i orzeczeń sądów administracyjnych.
Wynik – Z przeprowadzonej analizy wynika, że ustawodawca, nowelizując ww. ustawę, zrównał pozycję procesową doradców podatkowych z pozycją adwokatów i radców prawnych. Najistotniejsza zmiana dotyczy znie­sienia powinności sądu do udzielania stronom reprezentowanym przez doradców podatkowych stosownych wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczeń o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zanie­dbań. Wprowadzone zmiany są bardzo istotne, gdyż mają bezpośredni wpływ na sytuację strony (podatnika) w postępowaniu przed sądem, bowiem skutki działań i zaniechań doradcy podatkowego obciążają samego skarżącego.
Oryginalność/wartość – Główną wartością tego opracowania jest przedstawienie aktualnej, syntetycznej wie­dzy na temat pozycji procesowej doradcy podatkowego jako pełnomocnika reprezentującego skarżącego (po­datnika) przed sądem administracyjnym.
Słowa kluczowe: doradca podatkowy, pełnomocnik, sąd

THE PROCEDURAL POSITION OF TAX ADVISOR IN THE ADMINISTRATIVE COURT PROCEEDINGS AFTER THE AMENDMENT OF PROCEDURAL ACT

Abstract
The aim of this publication is to present the consequences of the introduction of the amendments to the Act-Law on Proceedings before Administrative Courts by the legislator that came into force on the 15 th of August 2015.
Methods – The following research methods were used in the paper: subject literature study, analysis of the national law and administrative court rulings.
Results – The conducted analysis leads to the conclusion that the legislator, by means of the amendment to the Act-Law on Proceedings before Administrative Courts, has equated the procedural position of tax advisors, attorneys and solicitors. The most significant change concerns the abolition of the court obligation to give the parties to the proceedings represented by tax advisors appropriate hints regarding procedural acts, as well as admonishments about the legal consequences of these acts and the consequences of omissions. The amendments are very important as they directly affect the situation of the party to the proceeding (tax-payer) due to the fact that the consequences of acts and omissions of tax advisor affect the complainant.
Originality – The value of the paper is the fact that it presents current, synthetic knowledge on the procedural position of tax advisor as a proxy representing the complainant (tax-payer) in the administrative court.
Keywords: tax advisor, attorney/proxy, court