Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz 189
Strony: 189–199
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń wynikających z regulacji prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych nakładających na zamawiającego obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług.
Metodologia badania – W artykule zastosowano analizę literaturową, analizę aktów prawnych oraz orzecznictwa.
Wynik – Z dokonanej analizy wynika, że rozwiązania obowiązujące w Polsce niosą ze sobą negatywne konse­kwencje w postaci zagrożenia dla wykonawców kontraktów, jak również stoją w sprzeczności z zasadą zaufania do organów państwa.
Oryginalność/wartość – Oryginalnym wkładem autorek jest wskazanie pomijanego dotąd w literaturze przed­miotu problemu oraz sformułowanie propozycji zmiany regulacji prawnych celem wyeliminowania negatyw­nych skutków gospodarczych i społecznych przeniesienia obowiązku ustalenia stawki podatku od towarów i usług na zamawiającego.
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, podatek od towarów i usług, sektor MSP

THE CONSEQUENCES OF DECIDING OF VAT RATE BY PURCHASER IN PUBLIC PROCURMENT

Abstract
Purpose – The purpose of the paper is pointing the risks emerging of public procurement legal regu­lations levying the duty of determining VAT rate on awarding entity.
Design/methodology/approach – In paper we have used literature and legal acts analysis.
Findings – The analysis shows, that the solutions valid in Poland cause negative consequences, as serious risk for the economic operators; the regulations are in contrary with principle of trust in state bodies.
Originality/value – The originality of research is analysing the problem that has not been analysed yet and formulating the proposals of legal solutions, that would allow to avoid negative consequences of determining VAT rate by awarding entity.
Keywords: public procurement, VAT, small and medium-sized enterprises