Zeszyty naukowe
Autor: Hanna Soroka-Potrzebna 21
Strony: 21–29
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Próba przekrojowego zaprezentowania różnych metod zabezpieczenia ryzyka działalności eksportowej, dostępnych na rynku, a także wskazania metod najczęściej stosowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Metodologia badania – Studia literaturowe oraz badania własne wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego, przy wykorzystaniu metody CAWI.
Wynik – Badania potwierdzają, że przedsiębiorcy z sektora MSP wykorzystują bardzo różne metody zabezpieczania działalności gospodarczej, które w najlepszy sposób pozwalają im na ochronę interesu ekonomicznego. Różnorodność metod oferowanych na rynku pozwala więc w sposób całkowity odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, potrzebna jest jednak edukacja co do korzystania z owej oferty.
Oryginalność/Wartość – Badania własne, pozwalające na aktualną ocenę wykorzystania metod zabezpieczenia działalności przedsiębiorstw sektora MSP przed ryzykiem.
Słowa kluczowe: ryzyko, sektor MSP, przedsiębiorstwo, eksport

SECURITY OF RISK IN EXPORT ACTIVITY OF SME

Abstract
Purpose – An attempt to cross-present various methods of securing the risk in export, available on the market, as well as identify the most common methods used by micro, small and medium-sized enterprises.
Design/Methodology/approach – Literature studies and own research among micro, small and medium-sized enterprises in West Pomeranian Province, using CAWI method.
Findings – Research confirms that entrepreneurs from the SME sector are using very different methods of securing business, which best allow them to protect the economic interest. The variety of methods available on the market allows to answer to the needs of entrepreneurs, but the education about the use of this offer is needed.
Originality/value – Own research, that allows to make current judgment about the use of methods to protect business of SME enterprises against the risk.
Keywords: risk, SME sector, enterprise, export