Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk 33
Strony: 33–40
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-03
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień z dziedziny zarządzania firmą w zakresie określania wizji, misji, celów i planowania strategicznego oraz powiązania innowacyjności z kreatywnością.
Metodologia badania – Analiza treści.
Wynik – Scharakteryzowano udział kierownictwa różnych szczebli w procesie ustalania wizji, misji i celów organizacji oraz w planowaniu strategicznym. Dokonano próby zdefiniowania innowacyjności w perspektywie twórczego podejścia do realizacji nowych zadań. Praktyczny wymiar tych zagadnień odniesiono do firmy Apple.
Oryginalność/Wartość – Oryginalny artykuł przeglądowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym oraz studium przypadku.
Słowa kluczowe: wizja, misja, cele i planowanie strategiczne, innowacyjność

VISION, STRATEGY, INNOVATION IN APPLE COMPANY

Abstract
Purpose – The article presents an analysis of selected topics in the field of business management in terms of defining the vision, mission, goals and strategic planning as well as connecting innovation with creativity.
Design/Methodology/approach – Analyses of content.
Findings – What is depicted is the participation of various levels of management in the process of establishing the vision, mission and goals of the organization and the strategic planning. An attempt was made to define innovation in the perspective of creative approach to new tasks. The practical dimension of these issues were related to APPLE.
Originality/value – Original paper – review with case study.
Keywords: vision, mission, goals and strategic planning, innovation