Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Bereżnicka, Joanna Błażyńska 79
Strony: 79–87
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Sprawdzenie czy uproszczenia w sprawozdaniach finansowanych jednostek mikro wpływają na ograniczenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej w kontekście możliwości obliczenia wskaźników niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej.
Metodologia badania – Analiza porównawcza, opracowanie sprawozdania finansowego zgodnie ze zmianami dotyczącymi jednostek mikro oraz obliczenie podstawowych wskaźników stosowanych w analizie finansowej tj. płynności, rentowności, sprawności i zadłużenia.
Wynik – Na podstawie badań uznano, że uproszczenia zaproponowane w sprawozdawczości jednostek mikro nie ograniczają w sposób istotny informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki mikro, oraz można na podstawie danych obliczyć podstawowe wskaźniki finansowe z wyjątkiem wskaźnika zdolności spłaty odsetek.
Oryginalność/Wartość – Opracowanie na charakter poznawczy i praktyczny szczególnie w zakresie oceny przydatności uproszczonych sprawozdań do analizy jednostek mikro.
Słowa kluczowe: jednostka mikro, sprawozdanie finansowe, analiza finansowa

SIMPLIFICATIONS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE MICRO SCALE COMPANY VERSUS ASSESSMENT OF THEIR FINANCIAL SITUATION

Abstract
Purpose – To verify if simplify in the financial statements the units micro restrict of the possibility to rate of economic and financial situation in the context of the possibility of calculating the indicators necessary to carry out financial analysis..
Design/Methodology/approach – Comparative analysis, preparation of financial statements in accordance with changes on units of micro and calculation of basic indicators used in financial analysis, ie. liquidity, profitability, efficiency and debt..
Findings – Based on studies it was concluded that the proposed simplification of reporting units micro do not limit significantly of the information necessary to assess the economic and financial micro enterprises, and can be based on the data to calculate key financial ratios with the exception of the ability to repay the interest..
Originality/value – Elaborating on the nature of cognitive and practical especially in terms of assessing the suitability of simplified reports to analyze micro units.
Keywords: the micro scale company, financial statement, financial situation