Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Zarębski 65
Strony: 65–75
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-06
pdfpełen tekst

Streszczenie

Cel – Podstawowym celem badania jest ocena wykorzystania wykupu akcji własnych przez małe i średnie podmioty gospodarcze, jako narzędzia polityki wypłat inwestorskich. Zagadnienie to stanowi element jednego z podstawowych problemów współczesnej teorii finansów przedsiębiorstwa, jakim jest określenie najważniejszych determinant polityki dywidend.
Metodologia badania – W pracy wykorzystano głównie analizę współczesnej literatury krajowej i zagranicznej w zakresie teorii dywidend. Porównane zostały różnorodne narzędzia polityki dywidend. Dokonano także przeglądu i badania praktyki stosowania instrumentarium polityki wypłat inwestorskich – przede wszystkim dywidendy klasycznej i wykupu akcji własnych.
Wynik – Przeprowadzone analizy wskazują zarówno na dużą różnorodność wykorzystywanych w małych i średnich przedsiębiorstwach narzędzi polityki wypłat inwestorskich, jak i na częste zastosowanie wykupu akcji własnych, bądź jako podstawowego narzędzia polityki dywidend, bądź jako instrumentu tę politykę wspierającego, zwłaszcza, gdy głównym instrumentem tej polityki pozostaje klasyczna (czyli regularna i gotówkowa) dywidenda.
Oryginalność/Wartość – Najważniejsze wnioski z badania dotyczą praktycznych skutków wykorzystania wykupu akcji własnych w mniejszych podmiotach gospodarczych. Analiza korzyści i wad tego instrumentu, pozwala na stwierdzenie, że wykup akcji jest instrumentem o wysokiej przydatności także dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: polityka dywidend, małe i średnie przedsiębiorstwa, wykup akcji własnych

SHARE REPURCHASE OF MEDIUM AND SMALL ENTERPRISES – BENEFITS AND RISKS

Abstract
Purpose – The main aim of the study is to evaluate the use of share repurchase by small and medium-sized enterprises, as a basic tool of their dividend policy. This subject constitutes one of the basic problem of the modern theory of corporate finance – identifying the most important determinants of dividend policy.
Design/Methodology/approach – The chief analysis of the study was the review of the contemporary (domestic and foreign) literature on the theory of dividends. The variety of dividend policy tools has been analyzed and compared. There has also been a survey concerning the applying of dividend policy instruments – mainly classical dividends and share repurchase – in small and medium sized enterprises.
Findings – The survey results indicate that the large variety of instruments are used in small and medium-sized enterprises as a tools of investor’s payments policy. The share repurchase could be treated as the main instrument of payment, or as a subsidiary tool to support regular, cash dividend.
Originality/value – The general conclusion from the study, concerns the practical implications of the use of share repurchase in the smaller entities. The analysis of the benefits and drawbacks of this instrument, leads to the conclusion, that share repurchase is an instrument of high suitability not only for big companies but also for small and medium-sized enterprises.
Keywords: dividend policy, micro and small enterprises, share repurchase