Zeszyty naukowe
Autor: Adam Górny, Małgorzata Sławińska, Włodzimierz Sobczak 109
Strony: 109–119
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest określenie wpływu kompetencji zatrudnionych na uzyskiwane bezpieczeństwo wykonywania pracy. Ocenę kompetencji odniesiono do specyfiki przedsiębiorstwa branży budowlanej.
Metodologia badania – Badania przeprowadzono wykorzystując autorską metodę oceny bazującą na 32 kryteriach oceny kompetencji. Wykorzystując uzyskane wartości cząstkowe oceny wyznaczono wskaźnik kompetencji określający możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy lub konieczność podjęcia działań doskonalących.
Wynik – Na podstawie uzyskanych wyników oceny uznano, że kompetencje pracownika są ważnym kryterium decydującym o możliwości jego zatrudnienia. Specyfikę rozważań odniesiono do przedsiębiorstw branży budowlanej.
Oryginalność/Wartość – Zastosowana metodyka oceny pozwala opisać zgodność kompetencji zatrudnionego z kompetencjami wymaganymi, niezbędnymi do zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy. Można ją wykorzystać również do wskazania działań doskonalących, zwiększających możliwości realizacji zadań budowlanych.
Słowa kluczowe: kompetencje, doskonalenie, warunki pracy

COMPETENCE ASSESSMENT AS A TOOL OF GUARANTEE THE WORKING SAFETY IN CONSTRUCTION COMPANY

Abstract
Purpose – The aim of the study is definition the impact of the competence of employees on the work safety obtained. The assessment of the competence of reference to the specifics of construction companies.
Design/Methodology/approach – The study was conducted by using an original method of evaluation based on 32 criteria for competence. Using the obtained values of the partial evaluation designate the competence index that determines the employment possibility of an employee at the workplace or need to improvement activities undertake.
Findings – In this paper described problem an influence of competence on working safety. It was recognized that employee competencies are an important criterion for its employment opportunities. The specificity of the considerations referred to the construction companies.
Originality/value – Methodology used to describe the conformity enables evaluation the competence of the employee with the competence required, allowing employ the employee in the work-place. Also, it can be used to indicate reasonable to make improvement activities, increasing the company's ability to carry out the tasks of construction.
Keywords: competences, improvement, working conditions