Zeszyty naukowe
Autor: Andriy Krysovatyy, Halyna Vasylevska 199
Strony: 199–214
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest szczegółowe przeanalizowanie współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej na Ukrainie. Określenie tendencji kształtowania się i rozwoju konkurencyjnego systemu podatkowego na podstawie odpowiedzialności i demokracji ze względu na interes społeczeństwa a państwa w trakcie budowania partnerskich relacji między podatnikami i administracją skarbową.
Metodologia badania – Zastosowano następujące metody: metoda empiryczna, badawcza, porównawcza, metoda formalizacji i systematyzacji danych, a także metody analizy i syntezy.
Wynik – Biorąc pod uwagę przedstawione opracowanie warto zauważyć, że relacje między państwem a społeczeństwem powinny opierać się na zasadach uczciwości, zaufania oraz prowadzeniu skutecznego dialogu. Nowoczesna reforma podatkowa na Ukrainie, zawierająca zasady konkurencyjności polega na tym, aby zapewnić:
–  tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm i aktywności działalności gospodarczej,
–  mocniejszy popyt krajowy oraz trwałe ożywienie gospodarcze,
–  wsparcie dla producentów krajowych, generalnie podmiotów MSP,
–  poszarzenia rynku sprzedaży produkcji krajowej,
–  aktywizacje procesu decentralizacji fiskalnej w celu stworzenia rozwiniętych oraz samowystarczalnych regionów.
Oryginalność/Wartość – W artykule przeanalizowano współczesną sytuację gospodarczą na Ukrainie w kontekście prowadzenia reform podatkowych oraz zaproponowano kroki konkretne dla rozwoju pozytywnego oraz kształtowania się konkurencyjnego systemu podatkowego.
Słowa kluczowe: konkurencyjny system podatkowy, sytuacja makroekonomiczna, dług publiczny, organy fiskalne

THE MODERN IMPERATIVES AND PRIORITIES OF COMPETITIVE TAX SYSTEM IN UKRAINE

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to detailed an analysis of the existing socioeconomic situation in Ukraine. Explore the possibility of forming and development of a competitive tax system based on the principles of responsibility, the commitment to democracy, with harmonization of certain steps for the interests of the state and society and intensive search for effective forms of partnerships between tax authorities and taxpayers.
Design/Methodology/approach – The authors are following same types of methods in research: empirical method, methods of comparison and research, methods of formalization and systematization of data and the methods of analysis and synthesis.
Findings – Having regard to the aspects of formed competitive tax system of build most competitive tax system in Ukraine. The relationship between the taxpayers and the state should be based on a honesty, a trust and an effective dialogue. The modern tax reforms in Ukraine should be guaranteed:
–  the development of SMEs facilitates will be contribute of economic activities,
–  the recovery of industrial production and the processing sectors of the economy,
–  the formation of new workplace,
–  the raising employment,
–  the supporting domestic producers,
–  the expansion of domestic product market,
–  the intensification of the process of fiscal decentralization for the purpose of forming and self-developed regions.
Originality/value – The article reflects the modern economic situation in Ukraine in the context realization of the tax reform and suggested the same concrete steps for the positive development and build the most competitive tax system.
Keywords: competitive tax system; macroeconomic situation; the public debt; fiscal authorities