Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Magdalena Hybka 187
Strony: 187–198
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie struktury luki podatkowej, metod jej szacowania i instrumentów jej przeciwdziałania w Wielkiej Brytanii i USA.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę porównawczą oraz zanalizowano dane statystyczne publikowane przez HM Revenue & Customs oraz Internal Revenue Service.
Wynik – W badanych państwach występują znaczące różnice w strukturze luki podatkowej, co wynika między innymi z odmiennego ukształtowania systemu podatkowego i odrębnych przyczyn powstawania tej luki. W obydwu państwach istotnym instrumentem przeciwdziałania luce podatkowej jest kontrolowana spółka zagraniczna.
Oryginalność/Wartość – Artykuł jest jednym z nielicznych w literaturze krajowej zawierającym prównania luki podatkowej w wybranych państwach OECD.
Słowa kluczowe: unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe, luka podatkowa, USA, Wielka Brytania

TAX GAP IN THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES – STRUCTURE, ESTIMATION METHODS AND INSTRUMENTS FOR ITS REDUCTION

Abstract
Purpose – The main aim of this article is to present the structure of the tax gap in the United Kingdom and the United States, methods of its estimation and instruments of its reduction.
Design/Methodology/approach – The article contains a comparative analysis of the data on tax gap published by HM Revenue & Customs and Internal Revenue Service.
Findings – In the countries analysed there are significant differences concerning the structure of the tax gap. One of the most important methods used to reduce the tax gap in both countries is the controlled foreign company.
Originality/value – The article is one of the few publications in the polish literature adressing the problem of tax gap in the selected OECD member states.
Keywords: tax avoidance, tax evasion, tax fraud, tax gap, USA, UK