Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Pauch 225
Strony: 225–232
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-20
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Wskazanie na trudności w opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych.
Metodologia badania – Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz aktów prawnych.
Wynik – Wskazano na różnice w interpretacji przepisów o podatku od wartości dodanej przez komorników sądowych a Ministerstwo Finansów.
Oryginalność/Wartość – W artykule zwrócono uwagę na wprowadzone 1 października 2015 roku zmiany w opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanej przez komorników sądowych. Rozważania rozpoczęto od próby rozstrzygnięcia czy komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym czy też przedsiębiorcą. Następnie wskazano na problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.
Słowa kluczowe: komornik sądowy, przedsiębiorca, podatek od towarów i usług

BAILIFF – PUBLIC OFFICER OR ENTREPRENEUR? THE PROBLEM OF TAXATION VALUE ADDED TAX ACTIVITIES PERFORMED BY BAILIFFS

Abstract
Purpose – an indication of the difficulties in the tax on value added activities performed by bailiffs.
Design/Methodology/approach – Based on the analysis of literature and legal acts.
Findings – Pointed out differences in the interpretation of the provisions on value added tax by bailiffs and the Ministry of Finance.
Originality/value – The article focuses on the introduction of 1 October 2015. Levying of value added activities carried out by bailiffs. Considerations began by trying to determine if the bailiff is a public officer or entrepreneur. Then pointed out the problem of taxation of goods and services activities performed by bailiffs.
Keywords: bailiff, entrepreneur, value-added tax